Kalite

Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız:

 
PEA1- Ulusal veya uluslararası düzeyde, Bilgisayar ve Bilişim Sistemlerinin kullanıldığı firmalarda Ürün Geliştirme, Bakım, Destek ve Proje Yöneticiliği  gibi alanlarda görev alan
 
PEA2- Ağırlıklı olarak Finans, Telekomünikasyon, ve Savunma Sanayi alanında yazılım/donanım geliştiren Şirket ve/veya AR-GE merkezlerinde görev alan
 
PEA3- Yaşam boyu öğrenme bilinci içinde meslek içi eğitimlere katılan ve/veya Yurtiçi ve Yurtdışı üniversitelerde lisansüstü öğrenimlerine devam eden
 
PEA4- Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alan
 
Bilgisayar mühendisleri yetiştirmek
 

Lisans Programı Program Çıktılarımız:

 
Program eğitim amaçlarımıza ulaşmamıza yönelik program çıktılarımız şunlardır:
 
PÇ1.a) Matematik ve Fen bilimleri alanında yeterli bilgi birikimi alma
PÇ1.b) Matematik ve Fen bilimleri alanında aldığı bilgi birikimini karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi
PÇ1.c) Bilgisayar Mühendisliği alanında yeterli bilgi birikimi alma
PÇ1.d) Bilgisayar Mühendisliği alanında aldığı bilgi birikimini karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi
PÇ2.a) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
PÇ2.b) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
PÇ3.a) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
PÇ3.b) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
PÇ4.a) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
PÇ4.b) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
PÇ5.a) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi
PÇ5.b) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi
PÇ5.c) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi
PÇ5.d) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için sonuçları analiz etme becerisi
PÇ5.e) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için  sonuçları yorumlama becerisi
PÇ6.a)  Bireysel çalışma becerisi
PÇ6.b) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
PÇ6.c) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
PÇ7.a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
PÇ7.b) En az bir yabancı dil bilgisi
PÇ7.c) Yazılı raporları anlama becerisi
PÇ7.d) Etkin rapor yazma becerisi
PÇ7.e) Tasarım ve üretim raporları hazırlama becerisi
PÇ7.f) Etkin sunum yapabilme becerisi
PÇ7.g) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
PÇ8) Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olma; kendini sürekli yenileyebilme ve bilgiye erişebilme becerisi
PÇ9.a) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanması
PÇ9.b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanması
PÇ10.a) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
PÇ10.b) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık
PÇ10.c)  Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
PÇ11.a) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
PÇ11.b) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
PÇ12.a) Ayrık Matematik hakkında bilgi kazanması
PÇ12.b) Veri Yapıları hakkında bilgi kazanılması
PÇ12.c) Algoritmalar hakkında bilgi kazanılması
PÇ12.d) İstatistik ve Olasılık hakkında bilgi kazanması
PÇ12.e) Lineer Cebir hakkında bilgi kazanması
PÇ12.f) Türev ve İntegral hesapları konusunda  bilgisi kazanması

 

Sürekli İyileştirme Raporlarımız:

Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu bünyesinde, ISO 9001:2015 akreditasyonumuzun gereklilikleri ve lisans programımızın akreditasyon çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaların raporları aşağıda listelenmiştir:
  • Bilgisayar Mühendisliği 2017 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Raporu
  • Bilgisayar Mühendisliği 2018 Sürekli İyileştirme Raporu
  •  

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü sayfasına ulaşmak için tıklayınız...

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kalite politikasına ulaşmak için tıklayınız...